Πιστοποιήσεις


Μια θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση αντιδιάρρηξης (η πιο σημαντική πιστοποίηση) γνωρίζοντας στον καταναλωτή την ασφάλεια την οποία μπορεί να του παρέχει η πόρτα αυτή. Η πιστοποίηση αντιδιάρρηξης κατηγοριοποιείται σε κλάσεις 1-6. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο πιο ασφαλής είναι δείχνοντας μας έτσι την αντιδιαρρηκτική προστασία που παρέχει βάσει διεθνών προτύπων. Επιπλέον πιστοποιήσεις είναι αυτές της ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας της Artist είναι πιστοποιημένες σε μεθόδους παραβίασης σύμφωνα με το σύνολο κανόνων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627-1. Κάθε πόρτα συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Πιο συγκεριμένα:

Επίδοση σε αντοχή αντιδιάρρηξης: Σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς ENV1627-28-29-30 οι πόρτες ασφαλείας μας πιστοποιούνται με κλάση 2, 3 (Class 2, Class 3).

Δοκιμής θερμοπερατότητας. Δείτε την πιστοποίηση

Σημείωση: Οι πιστοποιήσεις ισχύουν και μπορούν να αποδώσουν τις πραγματικές δυνατότητες της πόρτας υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί σωστά από εξειδικευμένο συνεργείο και με βάση τους κανόνες, τις μεθόδους, το εγχειρίδιο και τις συμβουλές του κατασκευαστή.